Сертификати на Кеймбридж

 

Сертификати на Кеймбридж

 

Същност:

- удостоверява езикова компетентност, даваща възможност за следване в университетите във Великобритания и Австралия

- признава се в над 13 500 университета в повече от 300 образователни институции, фирми и правителствени организации

- има валидност за цял живот

- формира ключови умения за по- добра професионална реализация и кариерно развитие

Начало в ГПЧЕ: 2006г.


Носители на първи и втори сертификат до 2013 г. : 79 ученици

 Безплатна подготовка
:

- в часовете от ЗП в IX и  X клас с  интензивно изучаване на английски език по сертификатните учебници на Кеймбридж за FCE,  ниво В2 в IX клас и за CAE,  ниво С1 в X клас

 - в часовете по СИП в сборни групи

 
Компоненти на изпитна за FCE


1. Писмен изпит :

 - четене с разбиране в 3 части с продължителност 1 час

 - лексика и граматика в 4 части с продължителност 45 мин.
 - съставяне на писмен текст в 2 задачи, продължителност 1 час и 20 мин.
 - слушане с разбиране в 4 части с продължителност 40 мин.

2.Устен изпит - с продължтелност  14 минути

   -разговор с изпитващия, въпроси към кандидата  за предразполагане
  - описание и сравняване на 2 картини и отговор на въпрос свързан с тях
  - дискусия на картини с друг кандидат и достигане до определен извод
  -  по-подробна дискусия, свързана със снимките от част втора

Компоненти на изпита за CAE


 1.Писмен изпит:

    -четене с разбиране в 4 части с продължителност 1:15

    - лексика и граматика в 5 части с продължителност 1 час

    - съставяне на писмен текст в 2 задачи с продължителност 1:30 мин.
    - слушане с разбиране в 4 части с продължителност 40 минути.

  2.Устен изпит - продължителост 15 минути
    - разговор с изпитващия;  въпроси към кандидата за предразполагане
    - описание на  2 картини и отговор на въпрос, свързан с тях
    - дискусия между кандидатите, свързана с тема и картини по темата, като от кандидатите се очаква да достигнат до определени заключения
    - разговор между кандидата и изпитващия с  въпроси,  изискващи по-задълбочен отговор


Критерий за  издържан  изпит:  справяне с поне  60% от задачите.

 Оценките са :
  С при успеваемост 60-74%
  В  при успеваемост 75-79%
  А  при успеваемост 80-100%Критерии за оценяване на писмения изпит, за двата формата :

- организация на текста
- логичност на текста
- информативност, изчерпателност
- спазване на формата
- обем
- стил
- езиково богатство
- граматика


 Критерии за оценяване на устния изпит:

- правилно изпозване на граматичните правила и норми
- лексикално богатство на изказа
- свързаност и организация на речта
- произношение
- комуникация и способност за разговор и дискусия
.