Училищни документи

 

Стратегия от 2016 до 2020 г.

Прочети!

Правилник за дейността на училището

Прочети!

Годишен план за дейността на училището

Прочети!

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Прочети!

Етичен кодекс

Прочети!

Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

Прочети!

Мерки на повишаване на качеството на образование

Прочети!

Мерки за намаляване на отсъствията по неуважителни причини

Прочети!

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците

Прочети!

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Прочети!

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Прочети!

Национална програма „На училище без отсъствия“

Прочети!

Правила за информираност

Прочети!

Сигнали за корупция и жалби

Прочети!

Механизъм за противодействие на тормоза

Прочети!

Форми на обучение Прочети!

Учебни планове  

 

    Немски език VIIIa клас

Прочети!

   Английски език VIIIб клас

Прочети!

   Английски език VIIIв клас

Прочети!
    Немски език IXa клас Прочети!
    Немски език IXб клас Прочети!
   Английски език IXв клас Прочети!
   Английски език IXг клас Прочети!
   Немски език Xa клас Прочети!
   Немски език Xб клас Прочети!
   Английски език Xв клас Прочети!
   Английски език Xг клас Прочети!

   XI-XII клас

Прочети!