КБППМН

ГОДИШЕН ПЛАН

 

 

ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016ГОДИНА

 

 

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА:

 

Председател:      П.Ненкова

Членове:             Цв. Кръстева

                             Б.Първанова

                             Д.Иванова

                             П.Кирилова – член на училищното настоятелство

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

  1. Възпитателна, информационна, превантивна

  2. Диагностична

  3. Корекционна

     

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

 

І. Актуализиране, разнообразяване и демократизиране на формите за възпитателна работа с учениците, склонни към дисциплинарни или противообществени прояви.Участие в дейности, заложени в плана на училището във връзка с Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата  и учениците в училище.

ІІ. Разширяване и модернизиране дейността на комисията и педагогическия съветник с учениците в риск.

ІІІ. Осигуряване на приоритетна роля на родителите във възпитанието и превантивната такава за осигуряване нормална среда за труд и развлечения на подрастващите.

 

ПО ПЪРВА ОСНОВНА ЗАДАЧА

 

1.Да се провеждат превантивни разговори на класните ръководители и педагогическия съветник с ученици с агресивно поведение и наказани по чл.139 от ППЗНП. Да се следи развитието на агресията при някои от тях. Провеждане на обучителни модули и тренинги с учениците с цел превенция на агресивните прояви, както и  на ситуациите на тормоз и насилие на ученик над ученик.

Срок: постоянен

          Отг. Кл. Ръководители,

      пед.съветник

 

2.Разширяване на комуникативните връзки на комисията със специалисти: юристи, служители в ДПС, ОЗД, МКБППМН, ОСНВ И ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР- МОНТАНА, РЗИ с цел избор на подход в превантивната дейност с учениците:

                                                Срок: м.Х

Отг. Б.Първанова

 

          а/провеждане на проучвания и анкети за степента на информираност на младежите по проблемите на зависимостите

                                                                                                      Срок:м.І

                                                                      отг. Б.Първанова,РЗИ,ОСНВ

 

                 б/ обучения, лекции с представяне на мултимедиини презентации и тематични филми, дискусии с ученици, учители и родители по превенция на зависимостите и предотвратяване на рисковото поведение сред учениците

                                                                                                          Срок:м.V

                                                                      отг. Б.Първанова,РЗИ,ОСНВ

 

в/ срещи и беседи с родители на ученици, зависими от алкохола, токсични вещества, тютюнопушене и др.

                                                                                                   Срок:м.V

                                                          Отг. Кл. Ръководители

 

          г/ контрол по отношение възпитателни мерки, наложени от местната комисия; заявяване в ДПС на открити случаи на противообществени        прояви на ученици или пристрастяване към упойващи вещества.

Срок: постоянен

д/ провеждане на кампании, организиране на викторини и

информационни блокове сред учениците по повод Световни и Международни дни.     

          Срок: постоянен

                                                                                       Отг. Кл. Ръководители,

      пед.съветник

 

3.Бърза комуникация между училището и полицията при установяване на употреба или разпространение на наркотични вещества в района на училището, както и други противообществени прояви, извършени от ученици в района на учебното заведение.

 

Срок: постоянен

Отг. Б.Първанова,

Цв.Кръстева

 

4.Издигане ролята на часа на класа и извънкласните форми по интереси за борба с негативните прояви.

а/ осигуряване на активна заетост на всички ученици в извънкласните форми по проект „Успех” - позитивна алтернатива за оползотворяване на свободното им време

                                                                                       Срок: м.

Отг. Кл. ръководители

 

         б/ обсъждане  в часа на класа на теми от проект „Обществена програма за превенция на употребата на наркотици в училищата”

                                                                                                  Срок: м.V

Отг. Кл. ръководители

 

в/ на базата на проведени дискусии в часа на класа да се изработят правилници на новосформираните класове с примерни варианти на желани поведения

                                                                                         Срок: м.Х

Отг. Кл. Ръководители

 

          г/ провеждане на уроци в часа на класа по Националната програма „Работа на полицията в училищата“ със съдействието на ИДПС

                                                                                                   Срок:м.

                                                                                Отг. Б.Първанова,ИДПС

         

 

ПО ВТОРА ОСНОВНА ЗАДАЧА

 

1.Да се търсят чрез подходящи изследвания подходи за поведенческа корекция, възпитаване на мултикултура у ученици, склонни към агресия и насилие. Попълване на тестове и анкети с цел оценка на реалната картина на ситуацията в училище.

а/ участие на учениците от VІІІ клас в анкетно проучване относно разпространението и употребата на наркотични вещества, както и прояви на агресия и кибертормоз

                                                                                                 Срок:м.Х

Отг. Педаг. Съветник

 

2.Да се оказва съдействие на ДПС при случаи, в които са замесени пряко или индиректно ученици от гимназията.В случай на дете в риск да бъдат предприети ефективни мерки за закрила.

                Срок:постоянен

Отг. Педаг. Съветник

 

3.Популяризиране на имейла на сектор „Детска престъпност“-ГДКП за подаване на информация, касаеща престъпления, извършени от и срущу деца на територията на училището.

                                                                                      Срок:постоянен

Отг. Педаг. Съветник

 

 

4.Да се запази активната дейност на спортните секции в училище. Да се търси възможност за финансиране на спортната дейност отвън, от спортни клубове и организации.

                 Срок:постоянен

Отг. В. Кръстев, Цв. Кръстева

 

5.В училищния правилник за безопасни условия на труд да се регламентира строг пропускателен режим в училището по време на учебни занятия и контрол на уязвимите места в сградата и двора/тоалетни, мазета и др./ чрез подобряване системата на дежурства

                                                                                        Срок:постоянен

Отг.П. Ненкова

 

6.Под ръководството на педагогическия съветник да се организират в класовете беседи от специалисти за превенция на зависимостите.

                                                                                                          Срок: м.V

               Отг.Педаг.съветник

 

7.Да се организират в часовете на класа беседи на теми: “Секс, спин, наркотици и техните превенции”.

                                                                                                 Срок: м.ІV

Отг. Кл. ръководители

 

ПО ТРЕТА ОСНОВНА ЗАДАЧА

 

1.Да се изгради система във всеки класен ръководител на работа с родителите на ученици с девиантно поведение.Включване на самите родители в процеса на изпълнение на училищните дейности и реализирането на защитна мрежа.

                                                                                        Срок:постоянен

                                                                             Отг. Кл. ръководители

 

2.Приобщаване на родителите към дейности по спазване на общинските и училищните мерки за борба с антиобществените прояви, за спазване обществения ред.

                                                                                        Срок:постоянен

Отг. Кл. Ръководители

 

3.Разширяване на връзките с родителската общественост и включването й в социалната превенция на подрастващите. Създаване на “училище за родители” за повишаване на педагогическата култура на родителите.

 

                                                                                        Срок:постоянен

Отг.Директор, кл. ръководители,

пед.съветник

 

 

4.Дискусионни срещи с родители и запознаването им с рисковете и последиците от употребата на наркотични вещества, първи признаци на употреба, модели на поведение в рискове ситуации, възможности за помощ и лечение, закони и институции.

     Отг.Педаг.съветник,ОСНВ и Превантивно

-информационен център -Монтана