КБППМН

 

ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

"ПЕТЪР БОГДАН" - МОНТАНА

 

 ГОДИШЕН ПЛАН

 

 

ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЗА УЧЕБНАТА 2013/14 ГОДИНА

 

 

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА:

 

Председател:     П.Ненкова

Членове:             Цв. Кръстева

                            Б.Първанова

                            Д.Иванова

                            Л.Ангелова - член на училищното настоятелство

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

1.     Възпитателна, информационна, превантивна

2.     Диагностична

3.     Корекционна

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

 

І. Актуализиране, разнообразяване и демократизиране на формите за възпитателна работа с учениците, склонни към дисциплинарни или противообществени прояви.Участие в дейности, заложени в плана на училището във връзка с Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата  и учениците в училище.

ІІ. Разширяване и модернизиране дейността на комисията и педагогическия съветник с учениците в риск.

ІІІ. Осигуряване на приоритетна роля на родителите във възпитанието и превантивната такава за осигуряване нормална среда за труд и развлечения на подрастващите.

 

ПО ПЪРВА ОСНОВНА ЗАДАЧА

 

1.Да се провеждат превантивни разговори на класните ръководители и педагогическия съветник с ученици с агресивно поведение и наказани по чл.139 от ППЗНП. Да се следи развитието на агресията при някои от тях. Провеждане на обучителни модули и тренинги с учениците с цел превенция на агресивните прояви, както и  на ситуациите на тормоз и насилие на ученик над ученик.

Срок: постоянен

2.Разширяване на комуникативните връзки на комисията със специалисти: юристи, служители в ДПС, ОЗД, МКБППМН,РЗИ с цел избор на подход в превантивната дейност с учениците:

                                               Срок: Х отг. Б.Първанова

         а/ представяне на презентации и филми, свързани  с дискусии на ученици, учители и родители относно разпознаването на наркотиците и предотвратяване на рисковото поведение сред учениците

                                                                                                          Срок:V

                                                                      отг. Б.Първанова,РЗИ,МКБНВ

 

         б/ срещи и беседи с родители на ученици, зависими от алкохола, токсични вещества, тютюнопушене и др.

                                                        Отг. Кл. ръководители

         в/ контрол по отношение възпитателни мерки, наложени от местната         комисия; заявяване в ДПС на открити случаи на противообществени      прояви на ученици или пристрастяване към упойващи вещества.

                                                        Отг. Цв. Кръстева

3.При сигнал за лица, с опит за пласиране на наркотици в близост до училището или съмнение за такива, незабавно да се уведомят полицейските органи.

Отг. Б.Първанова

4.Издигане ролята на часа на класа и извънкласните форми по интереси за борба с негативните прояви.

а/ осигуряване на активна заетост на всички ученици в извънкласните форми по проект „Успех" - позитивна алтернатива за оползотворяване на свободното им време

Отг. Кл. ръководители

 

         б/ обсъждане  в часа на класа на теми от проект „Обществена програма за превенция на употребата на наркотици в училищата"

Отг. Кл. ръководители

 

в/ на базата на проведени дискусии в часа на класа да се изработят правилници на  класовете с примерни варианти на желани поведения

Отг. Кл. ръководители

 5.Посещение на учениците от всички класове на театралната постановка „Из дневниците на живота" представена от гостуващото театрално студио „Камбана" - София .

6.Участие на ученици от ГПЧЕ „П.Богдан" в провеждането на есенен форум „Световно кафене" на тема „Моята гледна точка за наркотиците".

 

 

 

ПО ВТОРА ОСНОВНА ЗАДАЧА

 

1.Да се търсят чрез подходящи изследвания подходи за поведенческа корекция, възпитаване на мултикултура у ученици, склонни към агресия и насилие. Попълване на тестове и анкети с цел оценка на реалната картина на ситуацията в училище.

Отг. Педаг. съветник

2.Да се оказва съдействие на ДПС при случаи, в които са замесени пряко или индиректно ученици от гимназията.В случай на дете в риск да бъдат предприети ефективни мерки за закрила.

Отг. Педаг. съветник

3.Да се запази активната дейност на спортните секции в училище. Да се търси възможност за финансиране на спортната дейност отвън, от спортни клубове и организации.

                 Срок:постоянен

Отг. В. Кръстев, Цв. Кръстева

4.В училищния правилник за безопасни условия на труд да се регламентира строг пропускателен режим в училището по време на учебни занятия и контрол на уязвимите места в сградата и двора/тоалетни, мазета и др./ чрез подобряване системата на дежурства

Отг.П. Ненкова

5.Под ръководството на педагогическия съветник да се организират в класовете беседи от специалисти за превенция на зависимостите.

 

               Отг.Педаг.съветник

6.Да се организират в часовете на класа беседи на теми: "Секс, спин, наркотици и техните превенции".

Отг. Кл. ръководители

 

ПО ТРЕТА ОСНОВНА ЗАДАЧА

 

1.Да се изгради система във всеки класен ръководител на работа с родителите на ученици с девиантно поведение.Включване на самите родители в процеса на изпълнение на училищните дейности и реализирането на защитна мрежа.

                                                                           Отг. Кл. ръководители

 

2.Да се запознаят на родителски срещи всички родители с приетите от МКБППМН мерки и статута на Центъра за социална превенция.

Срок: м. Х

Отг. Кл. ръководители

3.Приобщаване на родителите към дейности по спазване на общинските и училищните мерки за борба с антиобществените прояви, за спазване обществения ред.

Отг. Кл. ръководители

4.Разширяване на връзките с родителската общественост и включването й в социалната превенция на подрастващите. Създаване на "училище за родители" за повишаване на педагогическата култура на родителите.